Uzmanlık Eğitimi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 TEZ VE UZMANLIK SINAVI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 19 maddesinin (2) bendi uyarınca uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenecektir. Uzmanlık öğrencisinin tez konusu ve tez danışmanı Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına bir üst yazı ile bildirilecektir. Tez danışmanları tarafından üç ayda bir tez gelişme raporu doldurularak uzmanlık öğrencisinin tez çalışmasının hangi aşamada olduğu Program Yöneticisi aracılığı ile Kurum Yöneticisine rapor edilir.

 

2- Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine (Anabilim Dalı Başkanlığı) teslim edilir. Belirlenen jüri üyeleri ile ilgili tez başvuru formu Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere program yöneticisinin (Anabilim Dalı Başkanlığı) bir üst yazısı ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına gönderilir.

 

3- Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak (tez sonuç bildirme formu) uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine (Anabilim Dalı Başkanlığı) bildirir. Program Yöneticisi 4 suret hazırlanan tez sonuç bildirme formunu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına gönderir.

 

4-Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek süre verilir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

 

5- Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

 

6- Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yönetici tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum on beş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere Uzmanlık Sınavı Başvuru Formu ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına bildirilir. İşlemleri tamam olanlar sınava alınır.

 

 

7- Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer.

 

 

FORMLAR

 1  Kanaat formu

 2  Tez gelişme raporu formu

 3  Tez sınavı başvuru formu

 4A Tez sonuç bildirme formu başarılı olanlar için

 4B Tez sonuç bildirme formu tez düzeltme hali

 5  Uzmanlık sınavı başvuru formu

 6  Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı tutanağı

Formlara Ulaşmak İçin Tıklayınız...