SIKÇA SORULAN SORULAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 8. maddesine göre;  “(2) Diş Hekimliği Fakültesinde yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur. Bir dersi normal yarıyıl/ yılda alamayan öğrenciler ile bir dersten DC, DD, FF, FD, K ve NA alan öğrenciler bu derse, dersin tekrar verildiği ilk yarıyıl/yılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar.”

(Bkz. https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-son-04082015.pdf )

Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği 29. Maddesine göre; “(1) (Değişik:RG-10/7/2016-29766) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitimine devam edemez, öğrenci kimliği verilmez, verilmişse geri alınır ve izinli olduğu yarıyıl/yıldaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

 

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.

(Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5)

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 9. maddesine göre “(5) (Değişik:RG-10/7/2016-29766) Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.”

(Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5)

SDÜ Diş hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi Madde 7:

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Diş Hekimliği Fakültesi’ne kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, Fakülte İntibak Komisyonu’nun görüşleri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. İntibak işlemlerinde yürürlükte olan Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge esas alınır.

(Bkz. https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-son-04082015.pdf )

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10. maddesi:

(4) (Değişik:RG-21/9/2018-30542) Her eğitim-öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 22. maddesine göre “Yarıyıl/yıl sonunda sadece bir ders için, o derse devam etmiş ve dersin pratik uygulamalarını tamamlayıp dersin teorik kısmından başarısız olmuş öğrencilere, bütünleme sınavları sonrasında ve yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce, tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir.”

(Bkz. https://dishek.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/92/files/yonerge-son-04082015.pdf )

Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28. maddesi: “a) (Değişik:RG-1/11/2020-31291) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan İlişik Kesme Formunu doldurması ile ilişiği kesilir.”

Bkz. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergenin 7. Maddesine göre “Diplomasını veya verilmiş ise geçici mezuniyet belgesini kaybedenler,  ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilanı suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur. Geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir. Diplomasını kaybedenlere ise, ilgili birimin yönetim kurulu kararına istinaden ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.”

(Bkz.https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html )

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergenin 7. Maddesine göre “Diplomanın ikinci nüshası da kaybedilmişse; ikiden fazla kaybedenlere kaçıncı defa verildiğini belirtmek kaydıyla ikinci nüsha diploma Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, düzenlenme tarihinde görevde bulunan Fakültelerde Dekan ve Rektör, Enstitülerde / Yüksek Okullarda Müdür ve Rektör tarafından imzalanır.”

(Bkz. https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html )